365 Dagen in Beweging

Deze algemene voorwaarden van 365 Dagen in Beweging treedt in werking per februari 2020

Inhoud

Algemene voorwaarden.

365 Dagen in Beweging

Artikel 1: Definitie.

Artikel 2: Identiteit

Artikel 3: Toepasselijkheid.

Artikel 4: Aanbod.

Artikel 5: Looptijd.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Artikel 7: De prijs.

Artikel 8 – Levering en uitvoering.

Artikel 9 – Betaling.

Artikel 10 – Klachtenregeling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Artikel 13 – Misbruik.

Bijlage 1 Klachtenprocedure.

Artikel 1: Definitie

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. De koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2: Identiteit

 • Naamgeving:                            365 Dagen in Beweging
 • Vestigingsadres:                       Horstlindelaan 40 7522JE Enschede
 • Telefoonnummer:                    +31639864600
 • E-mail:                                     info@365dageninbeweging.nl
 • KvK-nummer:                           75338521
 • Btw-identificatienummer:        NL860244040B01
 • Btw-nummer:                          860244040B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 365 Dagen in Beweging en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 365dageninbeweging en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de 365 Dagen in Beweging voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij 365 Dagen in Beweging zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als 365 Dagen in beweging gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: Looptijd

 1. Eenmaal wanneer een product is aangeschaft start de looptijd en blijft het spel beschikbaar voor de koper. Wanneer de koper de gegevens of de kaart verliest is dit de eiegen verantwoordelijkheid en is 365 Dagen in Beweging niet aansprakelijk.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Het is niet mogelijk voor de koper om de overeenkomt met een product zonder opgave van rede te ontbinden. De koper heeft wel het recht om een rede tot ontbinding van de overeenkomt met het product kenbaar te maken. Het is dan aan 365 Dagen in beweging om tot een passende oplossing te komen.
 2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgaven van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 7: De prijs

 1. De prijs is zoals die vermeld staat bij het product, deze kan worden verhoogd of verlaagd gedurende het jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Prijsverhoging binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij anders staat vermeld.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. 365 Dagen in Beweging zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan 365 Dagen in Beweging kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 365 Dagen in Beweging geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal 365 Dagen in Beweging het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 365 Dagen in Beweging tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan 365 Dagen in Beweging bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 365 Dagen in Beweging is gewezen op de te late betaling en 365 Dagen in Beweging de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 365 Dagen in Beweging gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 365 Dagen in Beweging kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. 365 Dagen in Beweging beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure (Bijlage 1).
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 365 Dagen in Beweging
 3. Bij 365 Dagen in Beweging ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 365 Dagen in Beweging binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De koper dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

365 Dagen in Beweging is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan 365 Dagen in Beweging toe te rekenen tekortkoming, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende levering.

1. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 1. 365 Dagen in Beweging is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover 365 Dagen in Beweging daarvoor verzekerd is.
 2. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is 365 Dagen in Beweging niet aansprakelijk.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 4. 365 Dagen in Beweging is niet aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van de koper.
 5. 365 Dagen in Beweging is voor ongevallen en schade door gebruik van de mappen niet aansprakelijk.
  1. Onder ongeval en schade valt lichamelijk letsel en fysieke of emotionele schade.
 6. Onjuiste instructies van begeleiders dan wel onoplettendheid op veiligheid tijdens uitvoering van begeleiders.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – Misbruik

 1. Wanneer meerdere locaties gebruik maken van de inloggegevens wordt voor elke locatie die van dezelfde inloggegevens gebruik maken een boete van €720 (abonnement kosten van twee jaar) opgelegd.


 


Bijlage 1 Klachtenprocedure

Bij een klacht neem contact met 365 Dagen in Beweging op via de in artikel 2 genoemde contactgegevens.